جهت آشنایی با امکانات سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان شتاب، یک نسخه دمو آماده شده است. با تکمیل فرم زیر  اطلاعات ورود به نسخه دمو برای شما ارسال می گردد.